Sign in

Ksebe

S pohľadu hradenia nákladov, na Slovensku existujú dva spôsoby ako sa hradí psychologická pomoc. Klient si môže vybrať, či využije hodiny preplácané štátom alebo si zvolí pomoc súkromného psychológa, kde si náklady hradí sám. Oba spôsoby majú svoje výhody a úskalia, preto poďme preskúmať oba spôsoby podrobnejšie.

Dobrá správa na úvod, psychologická pomoc na Slovensku je od začiatku roka 2021 opäť o niečo prístupnejšia pre klientov, ktorí hľadajú bezplatný spôsob. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera a ani ZP Union nebudú vyžadovať od svojich poistencov, aby nosili k špecialistom výmenné lístky. …

Ksebe

Sprístupňujeme psychologickú pomoc a riešenia pre duševné zdravie a osobnostný rast.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store