Sign in

Ksebe

S pohľadu hradenia nákladov, na Slovensku existujú dva spôsoby ako sa hradí psychologická pomoc. Klient si môže vybrať, či využije hodiny preplácané štátom alebo si zvolí pomoc súkromného psychológa, kde si náklady hradí sám. Oba spôsoby majú svoje výhody a úskalia, preto poďme preskúmať oba spôsoby podrobnejšie.

Dobrá správa na úvod, psychologická pomoc na Slovensku je od začiatku roka 2021 opäť o niečo prístupnejšia pre klientov, ktorí hľadajú bezplatný spôsob. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera a ani ZP Union nebudú vyžadovať od svojich poistencov, aby nosili k špecialistom výmenné lístky. …


…psychológom, psychiatrom, psychoterapeutom, rýchlou zdravotnou pomocou, koučom či kňazom.

V živote sa občas vyskytnú obdobia, kedy vlastná pomoc už nestačí. V takom prípade máme možnosť obrátiť sa na odborníkov z rôznych oblastí. Správny výber ,,pomocníka“ je podmienený charakterom a závažnosťou ťažkostí, čo nie je vždy jednoduché posúdiť. Vyhľadať psychológa? Kouča? Či radšej vyhľadať psychiatra? Neistota vo výbere môže spôsobovať, že riešenie našich ťažkostí odkladáme, preto sa v tom poďme zorientovať! V článku vysvetlíme hlavné rozdiely a špecifiká pomáhajúcich profesií, definujeme oblasti, ktorým sa venujú a prezradíme vám na čo si dať pri výbere pozor.

Sumár sumárov

  • Závažnosť problému: Na základe charakteru nášho…

Mnohí cítime ťažkosti, avšak málokto vyhľadá odbornú pomoc

Duševné zdravie znamená viac, ako len absenciu duševnej poruchy. Podľa Národného programu duševného zdravia je väčšina ľudí ďaleko od optimálneho stavu duševného zdravia. Rovnako ako fyzické zdravie nie je samozrejmosť a veujeme mu pozornosť aby sme si ho udržali, v tom duševnom výrazne zaostávame. Podľa výskumov USA má človek až 50% šancu, že dostane duševnú poruchu aspoň raz za život, kým u rakoviny alebo cukrovky je to 40%. (3)

V roku 2017 trpel každý 9 obyvateľ Slovenska jednou, alebo viacerými duševnými poruchami, a to najmä uzkostnými. (1) Z prvotného epidemiologického výskumu vyplýva…

Ksebe

Sprístupňujeme psychologickú pomoc a riešenia pre duševné zdravie a osobnostný rast.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store